Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

Centrum Kształcenia Praktycznego jest beneficjentem projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski, umieszczonego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 - Regionalny system innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

W ramach realizowanego projektu w Centrum powstało 5 specjalistycznych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

 1. Pracownia metrologii i kontroli jakości
 2. Pracownia łączenia i spajania metali
 3. Pracownia obróbki cieplno-chemicznej
 4. Pracownia nowoczesnych technologii wytwarzania CAD/CAM
 5. Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania CNC

Bezpośrednim celem Projektu pt. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania jest zwiększenie możliwości rozwojowych podkarpackich przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Realizacja tego celu następować będzie poprzez utworzenie w Jaśle bazy służącej do kształcenia praktycznego młodzieży i dorosłych z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania.

Z bazy będą mogli korzystać:

 1. uczniowie szkół zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) w ramach systemu oświaty z terenu powiatu jasielskiego,
 2. osoby dorosłe podwyższające swoje kwalifikacje,
 3. przedsiębiorcy prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców w sektorach wysokiej szansy.

Przewidywane efekty projektu to:

 1. podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w zakresie dotyczącym nowoczesnych technologii wytwarzania,
 2. unowocześnienie bazy dydaktycznej CKP w Jaśle dla potrzeb lokalnego regionalnego rynku pracy w zakresie nowoczesnych technologii,
 3. wdrożenie nowoczesnych technologii do edukacji zawodowej,
 4. zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów, możliwości profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.