Procedury związane z pracą placówki w obliczu zagrożenia COVID-19..

Dodane przez ckzadmin - czw., 09/03/2020 - 10:30

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja zajęć w Centrum:

Wszystkie zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum.

 1. Przy wejściach do poszczególnych budynków, zostają wywieszone informacje dotyczące:
  • objawów koronawirusa oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  • nazwy, adresu oraz numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej
  • adresu i numeru najbliższego oddziału zakaźnego
  • numeru telefonu do służb medycznych
  • numeru infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800190590
 2. Przy wejściach do poszczególnych budynków w holu umieszczone zostają stojaki z płynem do dezynfekcji rąk z informacją o obowiązku korzystania z niego przez wszystkie osoby wchodzące do obiektu
 3. Płyn do dezynfekcji rąk udostępnia się również w każdej sali i pracowni z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk. Pobrania płynu dokonuje nauczyciel.
 4. W każdej sali i pracowni udostępnia się również płyn do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i przyrządów
 5. Każdy nauczyciel oraz pracownik Centrum zostaje wyposażony w przyłbicę ochronną wielorazowego użytku oraz w rękawiczki ochronne
 6. W salach, w których uczniowie realizują zajęcia, należy przestrzegać reżimu sanitarnego
 7. Drzwi zewnętrzne w obiekcie w okresie zajęć zostają otwarte. Personel sprzątający regularnie dezynfekuje klamki i krawędzie skrzydeł drzwi w obiektach.
 8. W przypadku objawów chorobowych COVID-19 u uczniów, nauczycieli i innych pracowników Centrum, celem ich izolacji do czasu dotarcia służb medycznych przeznacza się sale: nr 6 –automatyka, małą szatnię –pawilon, pomieszczenie gospodarcze –krawiectwo, nr 46 budynek główny jako izolatorium.
 9. W czasie zajęć obowiązuje szczególny rygor sanitarny: systematyczna dezynfekcja toalet, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych –poręczy, klamek, wyłączników światła, poręczy krzeseł, blatów stołów itp.
 10. Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, urządzeń, komputerów, klawiatur, myszek, monitorów dotykowych, narzędzi, materiałów itp. w salach i pracowniach w trakcie zajęć, jak i po ich zakończeniu zostaje włączona do zadań i obowiązków nauczyciela.
 11. Uczniowie przybywają na zajęcia według ustalonego harmonogramu (czas rozpoczynania zajęć, szatnia, w której się przebierają)
 12. Nauczyciel decyduje o konieczności używania przez uczniów maseczek ochronnych w czasie odbywania zajęć
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem do Sali / pracowni.
 15. Do Centrum może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 16. Na pierwszych zajęciach uczeń zobowiązany jest do podania numeru telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów.
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Centrum niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Uczeń korzysta z szatni według określonego harmonogramu.
 19. W czasie zajęć i przerw uczniowie zachowują reżim sanitarny
 20. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w Centrum osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 21. Każdy budynek Centrum zostaje wyposażony w termometr bezdotykowy, pomiar temperatury następuje przed rozpoczęciem zajęć u ucznia podejrzanego zakażeniem z tym że:
  • na pracowni automatyki pomiaru dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie
  • na pracowni krawieckiej Pani Maziarz-Betlej
  • na pawilonie RCTNTW nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie
  • w budynku głównym nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie
 22. Jeżeli pracownik lub nauczyciel Centrum zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (temperatura powyżej 37,5C , kaszel nie zezwala na uczestnictwo w zajęciach), ucznia należy odizolować w izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
 23. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Centrum należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Centrum

 1. Do pracy w Centrum mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy Centrum w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Centrum należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w szczególności należy ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
 6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
Pełna treść zarządzenia dyrektora CKZ Nr 1