Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników,
  5. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jerzy Chlost adres poczty elektronicznej ckz@ckz1jaslo.pl lub tel. 134462876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle

Budynek główny, zlokalizowany przy ul. Staszica 30d, 38-200 Jasło – pomieszczenia dostępne dla uczniów i interesantów znajdują się na piętrze budynku, wejście zlokalizowane na parterze po schodach, lub wstęp bezpośrednio na piętro przez pochylnię - drogę do warsztatu samochodowego, brak toalet dla osób niepełnosprawnych, przy budynku są miejsce parkingowe ogólnodostępne, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.